Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-1.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Zenona Słobodzian, adres e-mail: sekretariat@sp1.boleslawiec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 644 44 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu, przy ulicy Jana Pawła II 38c można dojechać autobusem linii 1, 3, 7, 11, 10. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 20 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Bolesławcu znajduje się na stronie MZK Bolesławiec

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. 

 

Opis ogólny budynku przy ulicy Jana Pawła II 38c .

 

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 38 c, 59-700 Bolesławiec.

Do budynku prowadzi 5 wejść: od ulicy Jana Pawła II oraz od ulicy Gałczyńskiego.

Do wejść od ulicy Jana Pawła II oraz od ulicy Gałczyńskiego prowadzą schody. Budynek posiada dwa podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych: od ulicy Jana Pawła II oraz od ulicy Gałczyńskiego. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście od ulicy Gałczyńskiego jest zabezpieczone bramką. W budynku nie ma windy.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze od ulicy Jana Pawła II. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bolesławcu poprzez e-mail: sekretariat@sp1.boleslawiec.eutel.75 644 44 20 i fax 75 644 44 21

Data dodania: 2020-04-01 08:14:55
Data edycji: 2021-03-01 19:37:01
Ilość wyświetleń: 1828

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej