Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im.  Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

 

(Załącznik do Uchwały Nr 1/2017 z dnia 26.09.2017r.)

 

Rozdział I
1.

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność

Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu.

Rodzice i opiekunowie współpracują ze szkołą posiadając kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze oraz wydatkowania funduszy rady.

  

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

2.
1. Celem Rady Rodziców, zwanej dalej Radą,  jest reprezentowanie interesów rodziców Szkoły poprzez podejmowanie działań,

jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

 2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

 3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły,

 4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

 5) organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.
 

Rozdział III
Struktura i zasady wyboru Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

3.

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału z nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W  wyborach do Rady jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 5. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Do przeprowadzenia tajnych  wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym  w zebraniu i zbiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.

4.

 1. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 2. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej niż jednego członka Rady przewidzianego do wybrania.
  W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
 3. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające
  w trybie określonym w ust.1-3.

5.

 1. Rada na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, z zastrzeżeniem ust.2,
  w głosowaniu jawnym:

 1) przewodniczącego,

 2) wiceprzewodniczącego,

 3) sekretarza,

 4) skarbnika,
którzy stanowią jej Prezydium. Skład Prezydium może być rozszerzony do 7 członków. Pierwsze zebranie Rady otwiera i do chwili wyborów przewodniczącego, prowadzi najstarszy członek Rady. Przy wybieraniu i odwoływaniu członków Prezydium stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust.7.

 1. Do Prezydium  nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie Rady desygnowani do Komisji Rewizyjnej na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady pełniącego funkcję w Komisji Rewizyjnej Komisja przeprowadza na tę funkcję wybory uzupełniające.

 Do wybierania i odwoływania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio ust.1.

 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący albo inny wybrany członek Komisji.
 2. Radę Oddziałową, reprezentującą każdy oddział szkolny, tworzą członkowie Rady wybrani
  w trybie określonym w §4,  z tym że wybierają oni spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Rady Oddziałowej, a członek Rady desygnowany do Komisji Rewizyjnej pełni funkcję skarbnika Rady Oddziałowej.

6.

 1. Rada działa poprzez zebrania oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebranie zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców w  sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej jeden  dzień przed terminem zebrania.
 5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek jednej z Rad Oddziałowych  lub Dyrektora Szkoły.
 6. Terminy zebrań, o których mowa w ust.2-5,stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Oddziałowych.
 7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

7.

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników zebrania danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

Rozdział V
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

8.

 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela
  i aktów wykonawczych wydanych do tych ustaw oraz Statut Szkoły.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki obejmującego:
  1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
  2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,  przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  b) Uchwalanie regulaminu swojej działalności
  c) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
  d) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
  e) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji
  f) Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  g) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  h) Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania
  i) Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  j) Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, innych niż określonych w §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
  k) Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
  l) Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki
  m) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
  n) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  o) Wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
  p) Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne
  q) Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
  r) Wnioskowanie o nadanie imienia szkole

9.

 

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
  Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1)  bieżące kierowanie pracami rady w okresie między zebraniami,  w tym gospodarką finansową Rady,

 2)  realizacja preliminarza Rady,

 3)  wykonywanie uchwał Rady,

 4)  opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Oddziałowych,

 5)  koordynowanie prac Rad Oddziałowych,

 6)  nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,

 7)  zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę wobec Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium – przewodniczący lub zastępca oraz skarbnik lub sekretarz.

10.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

 2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego rady,

 4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 1.  Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek przewodniczącego.
 2. Członkowie zespołu kontrolującego maja prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępniać wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 3. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.
  W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

11.

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium wykonują pracę nieodpłatnie. Szczegółowy zakres ich zadań
  i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

12.

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i  Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane w czasie zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
 3. Rada raz w roku sporządza pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją
  o wynikach działań finansowych (przedstawia skarbnik rady).

13.

 1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogól rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora
  i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań Rady Oddziałowej należy:

 1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,

 2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

 3) występowanie z wnioskami,  w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy
i dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,

 4) informowanie  rodziców uczniów danego oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium,
a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 1. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział VI
Zasady  gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady Rodziców

14.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł: ze składek rodziców, z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji, do których zwróci się Prezydium, z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę dla rodziców
  i mieszkańców środowiska Szkoły, z innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust.1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły,  w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszy rady mogą składać:

 1) Dyrektor Szkoły,

 2) Rady Oddziałowe,

 3) Rada Szkoły;

 4) Samorząd Uczniowski.

 1. Wnioski powinny być zaopiniowane przez dyrektora szkoły- wnioski bez opinii nie są rozpatrywane.
 2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzony przez prezydium rady. 
 3. Preliminarz roczny może być sprzeczny z preliminarzem ramowym. 

 Ramowy preliminarz wydatków rady. 

 1. Wydatkowane środki pochodzące ze składek rodziców. 

 100% zebranych środków jest w dyspozycji rady/ prezydium/ na następujące cele: 

 1. a) pomoc materialna dla dzieci najbiedniejszych w postaci sfinansowania dożywienia, odzieży, podręczników, wyjazdów na wycieczki ( w przypadku odmowy wsparcia przez instytucje wspomagające np. MOPS, GOPS,  Urząd Miasta, Urząd Gminy itp.)
 2. b) dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych,
 3. c) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
 4. d) zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu elektronicznego
 5. e) dofinansowanie szkoły w celu jej upiększenia oraz poprawy funkcjonowania
 6. f) wydatki doraźne
 7. Sposób wydatkowania może być w części zależny od życzeń osób lub organizacji wypłacających środki na rzecz rady.
 8. Wydatkowanie kwoty na określony cel musi być poparte wnioskiem zaopiniowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 1 w Bolesławcu. 
 9. Decyzję o zatwierdzeniu dofinansowania lub sfinansowania określonego celu podejmuje w imieniu Rady Rodziców – Prezydium. 
 10. Prezydium może upoważnić skarbnika Rady Rodziców do podejmowania decyzji finansowych z natychmiastową wykonalnością (np.  dokonanie przelewu).
 11. W przypadku rozbieżności zdań, co do zasadności wydatkowania określonej kwoty decyzję podejmuje skarbnik dbający o płynność finansową oraz jeden   z członków Prezydium Rady.

15.

 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodziców klasy. Propozycję składki dla całej Szkoły przedstawia Prezydium. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców,  Rada Oddziałowa może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Oddziałowa może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców ze względu na ich sytuację materialną. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.

16.

 1. Podstawę działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać
  z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny , zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium.
 5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.
 6. Roczny preliminarz przygotowuje – skarbnik Rady Rodziców.

17.

 Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 Rozdział VIII
Obsługa księgowo-finansowa środków finansowych Rady Rodziców

18.

 1. Do obsługi księgowo – finansowej funduszy Rady, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzony preliminarzem – można zatrudnić  fachową siłę księgową. Wynagrodzenie księgowej ustala i umowę (np. o dzieło) zawiera Prezydium. Prezydium opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowej.
 2. Rada Rodziców może zrezygnować z usług księgowej i nad finansami czuwać będzie skarbnik oraz prezydium Rady Rodziców. 
 3. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej Prezydium wyznacza skarbnika Rady.
 4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 5. Obsługa konta bankowego odbywać się będzie wyłącznie z udziałem: jednego z przewodniczących oraz skarbnika.
 6. Płatności z konta odbywać się będą przede wszystkim w formie elektronicznej, w przypadku wypłat gotówkowych obowiązkowa obecność w banku  przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika.
 7.  Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

19.

 1. W celu  wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Rada zaprasza na swoje zebrania, a Prezydium na swoje zebrania regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów  Szkoły.
 2. Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1  ul. Jana Pawła II 38c w Bolesławcu).
 3. Rada Rodziców poprzez formy działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodziców. 
 4. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych pracowników, Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły lub organów prowadzących szkołę lub nadzorujących pracę pedagogiczną oczekując odpowiedzi do 14 dni. 
 5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień rodziców-prezydium rady ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 
 6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 20.

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Oddziałowych.

21.

 Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia 29.09.2015r.

22.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2017r.

 Uchwała nr 1/2017 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu 

 

 

 Bolesławiec, dnia 26.09.2017r.                              …

Przewodniczący Rady Rodziców

/Dariusz Kunaszko/

Data dodania: 2019-03-08 10:11:06
Data edycji: 2019-05-16 18:57:16
Ilość wyświetleń: 1576

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej