Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

PROCEDURA
BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu§ 1
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz.U.
z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410
ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).
4. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół (data publikacji 05.08.2020 r., strona internetowahttps://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).I. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/ opiekun prawny wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka i rodziny. (załącznik nr 1)
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego tuż przy wejściu do budynku lub umycia rąk zaraz po wejściu w przypadku uczulenia na środki odkażające.
5. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
7. Zapewnione są sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia (podany w oświadczeniu aktualny numer telefonu).
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia odizolować w odrębnym pomieszczeniu (budynek D, sala 214) pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki szkolnej, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy tę czynność wykonać bezzwłocznie), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a podczas przerw międzylekcyjnych wskazane jest stosowanie ochrony w postaci maseczek lub przyłbic.
10. Pracownikom szkoły zapewnia się środki ochrony indywidualnej – maseczki, (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki.
11. Zapewnione są pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych.Szatnia

1. Wyznaczony pracownik obsługi oraz nauczyciel dyżurujący zobowiązani są do kierowania ruchem na klatce schodowej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego.
2. Uczniowie zostawiają w szatni okrycia wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia.
3. Po skorzystaniu uczniów z szatni, pracownik obsługi zamyka ją. Wejście do szatni będzie możliwe po skończonych zajęciach zgodnie z planem lekcji danej klasy.
4. Pracownik obsługi dezynfekuje boksy po każdej grupie uczniów korzystających z szatni, a ten fakt odnotowuje w karcie monitorowania prac porządkowych. (załącznik nr 2)
5. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienia ucznia z lekcji) pracownik obsługi umożliwia uczniowi skorzystanie z szatni, a następnie dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczeń się stykał.Korytarze

1. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz kierują ruchem uczniów tak, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się osób i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi.
2. Wyznaczony pracownik obsługi po każdej przerwie dezynfekuje siedziska, ławki, toalety i inne powierzchnie, z którymi stykali się uczniowie. Ten fakt odnotowuje w karcie monitorowania prac porządkowych. (załącznik nr 3)
3. Korytarze należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę.
4. Wskazane jest aby uczeń wychodząc z sali lekcyjnej miał założoną maseczkę lub przyłbicę.Sale lekcyjne i świetlica szkolna

1. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia/ schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi przeprowadzenia dezynfekcji.
2. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone, a po każdym użyciu zdezynfekowane przez nauczyciela.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie wymienia się nimi z kolegami.
4. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego podczas przerw.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.Biblioteka

1. Wskazane jest aby nauczyciel biblioteki podczas wykonywania obowiązków korzystał z maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych.
2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 m).
3. Pomieszczenie należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę.
4. Pracownik obsługi regularnie czyści powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy biblioteki, np. klamka drzwi, blaty, oparcia krzeseł.
5. W bibliotece może jednorazowo znajdować się 3 uczniów.
6. Należy ograniczyć użytkowanie księgozbioru podręcznego.
7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów/pracowników mających kontakt ze zbiorami konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres 10-14 dni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi uczeń/pracownik miał styczność.
8. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat.
9. Przyjęte książki powinny być odłożone na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z udostępniania ich do czasu zakończenia kwarantanny - 2 dni.
10. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum.Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna

1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. (załącznik nr 4)
2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
4. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
6. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie, aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów.Pracownicy administracji i obsługi


 1. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  2. Codzienne prace porządkowe należy wykonywać z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i myszek komputerowych, włączników, klamek.
  3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
  4. Należy przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  5. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/płyn do dezynfekcji rąk.

 

II. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

1. Nauczyciele wprowadzają młodzież do sali lekcyjnej, zwracając uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między nimi.
2. W miarę możliwości w czasie trwania zajęć uczniowie zachowują dystans społeczny.
3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy należy systematycznie myć i dezynfekować po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości po każdych zajęciach, a fakt ten odnotowywany w karcie monitorowania prac porządkowych.
4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. W świetlicy umieszczone są środki do dezynfekcji, dostępne dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. Pomieszczenie należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania w nim dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po dezynfekcji.III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły


 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych)
  3. Wyznacza się pomieszczenie (budynek D, sala 214) wyposażone w m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
  4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się zalecenie znajdujące w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  7. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób, ograniczając kontakt (izolatka budynek D - sala 214).
  8. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  9. Dyrektor informuje o podejrzeniu zakażenia wirusem Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bolesławcu.
  10. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.
  11. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:
  - wstrzymanie prac do czasu otrzymania zaleceń z sanepidu,
  - dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał,
  - dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bolesławcu,
  - uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez sanepid.
  12. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją. 13. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym, kwarantannie. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.IV. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Procedury.
2. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy bądź dyrektorowi szkoły.
3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek, wracając z każdej przerwy międzylekcyjnej, umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego.
5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, która należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami do tego przeznaczonymi.
6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od innych osób.
7. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.
8. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów/miejsc zagrożonych koronawirusem, nie może być posłane do szkoły.
9. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorychzakaznych). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną. 10. Dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, nie wolno posyłać do szkoły, należy je pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
11. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną, powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.
12. Należy dbać o odporność dziecka poprzez wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
13. Dziecko podejrzane zakażeniem koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką szkoły.
14. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.
15. Należy poinformować o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Bolesławcu, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
16. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.
17. Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

Data dodania: 2020-09-01 07:34:18
Data edycji: 2020-09-16 18:51:56
Ilość wyświetleń: 523

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej